object405350748

ZADZWOŃ - POMOŻEMY:

696 459 113

609 094 889

Porady

Fotolia 3104144 Subscription XXL

Przedawnienie roszczeń:

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia może skutkować uchyleniem się zakładu ubezpieczeń od zaspokojenia roszczeń po upływie terminu określonego przepisami prawa, dlatego zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, np. z umowy ubezpieczenia autocasco, domów, mieszkania, wyposażenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ubezpieczeń.

Wyjątkiem od ogólnej zasady wyżej wymienionego okresu przedawnienia są roszczenia z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Na podstawie art. 819 kodeksu cywilnego, w tym:

  • § 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
  • § 2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
  • § 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
  • § 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się także przez zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie zakładu ubezpieczeń o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

W świetle zapisu art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego „roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”.

Istnieją również przesłanki do wydłużenia okresu przedawnienia 3 i 10 letniego w sytuacji opisanej w § 2 art. 4421 kodeksu cywilnego „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.

Bieg przedawnienia w sprawach o odszkodowanie przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo przed sądem polubownym.

Bieg przedawnienia również rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym Ubezpieczony / Ubezpieczający / Zgłaszający / Uprawniony, otrzymał na piśmie decyzję zakładu ubezpieczeń o wypłacie, dopłacie lub odmowie odszkodowania.

Zapraszamy do konsultacji.

 

ZGŁOSZENIE SZKODY